Veleposlaništvo RS Podgorica /INFORMACIJE O IZDAJANJU VIZA I DOBIJANJE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK /

INFORMACIJE O IZDAJANJU VIZA I DOBIJANJE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK

RADNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA:
utorak, srijeda i četvrtak od 10.00 - 12.00

Ako privremena ograničenja putovanja i dalje važe za treću zemlju, osnovno putovanje i dalje je dozvoljeno za sljedeće kategorije putnika koji borave u tim zemljama:

o Zdravstveni radnici, zdravstveni istraživači i profesionalci koji brinu o starijima;
o Granični radnici;
o Sezonski radnici u poljoprivredi
o transportno osoblje;
o pomorci;
o diplomati
, osoblje međunarodnih organizacija i ljudi pozvani od međunarodnih organizacija čije je fizičko prisustvo potrebno za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje, humanitarni radnici i osoblje civilne zaštite u vršenju njihovih funkcija;
o putnici u tranzitu;
o putnici koji putuju iz nužnih porodičnih razloga;
o državljani trećih zemalja koji putuju u svrhu studija;
o visoko kvalifikovani državljani trećih zemalja
(nosioci nacionalnih ili evropskih visokokvalifikovanih radnih dozvola za migrante) ako je njihova radna snaga potrebna s ekonomske perspektive i rad se ne može odgoditi ili obavljati u inozemstvu;
o član porodice EU + građana bez obzira vraćaju li se kući;
o državljani trećih zemalja koji trajno borave u državi EU.

Međutim, pojedine države mogu uvesti dodatne zdravstvene mjere i ograničenja za ove putnike, posebno ako njihovo putovanje počne iz regije s visokim rizikom.

Ako izpunjavate uslove i ste prikupili dokumentaciju nazovite Ambasadu 020 168 150 i zakažite termin.


OBAVIJEST

2.2.2020. izmjene Viznog zakonika stupe na snagu u praksi. U nastavku navodimo značajne promjene.

Zahtjev se može predati šest mjeseci prije zakazanog putovanja. Dodatni izuzetak odnosi se na pomorce koji, zbog prirode posla, mogu predati zahtjev čak devet mjeseci prije planiranog putovanja.

Uz prethodnu saglasnost ambasade, prijave sada može podnijeti i stručno, sportsko ili obrazovno udruženje ili ustanova u ime svojih članova ako se otisci prstiju članova grupe hrane u VIS-u. Inače će se pojedini članovi takvih skupina i dalje morati lično javiti na Ambasadu. Međutim, ovo olakšanje ni u kojem slučaju (tj. čak i ako su otisci prstiju već u arhivi VIS) sprečava Ambasadu da pozove pojedine podnositelje zahtjeva na razgovor u Ambasadi.

Obrazac zahtjeva za vizu promijenjen je:
- dodano je polje za upis bilo kojeg drugog državljanstva (tačka 7),
- je ličnom statusu dodato registrovano partnerstvo (tačka 9),
- podaci o članu porodice koji je državljanin EU, EEA ili CH prebačeni su u tačku 17,
- u polju 24. podnositelj zahtjeva će pružiti dodatne informacije o planiranoj svrsi boravka ili putovanja,
- polje 27 također navodi datum prvog ulaska i izlaska iz šengenskog prostora.
- u novom obliku prijavitelj mora potpisati samo na jednom mjestu.

Nove konzularne takse:
- djeca ispod 6 godina: besplatno;
- djeca od 6 do 12 godina: 40 EUR
- djeca od 12 i više godina: 80 EUR.

Konzularne takse definirane u sporazumima o olakšicama za vizu ostaju nepromijenjene (35 EUR).


NOTIFICATION

On 2.2.2020, the amendments to the Visa Code are put into practice. Below we summarize those major changes that affect the visa business at Slovenian Diplomatic and Consular Missions.

Subsequently, applications may be submitted six months before the scheduled trip. An additional exception applies to seafarers who, due to the nature of the job, can apply even nine months prior to the planned voyage.

With the prior consent of the Embassy, applications can now also be submitted by a professional, sporting or educational association or institution on behalf of its members. In practice, such a relief will only be apparent when the fingerprints of the group members are stored in the VIS. Otherwise, individual members of such groups will still have to report to the DCF in person. However, this relief does not in any case (ie even if the fingerprints are already stored in the VIS) prevent the Embassy from inviting individual applicants to be interviewed at the Embassy.

The visa application form has been modified to:
- a field for the entry of any other citizenships was added (point 7),
- a registered partnership was added to the personal status (point 9),
- information on a family member who is an EU, EEA or CH citizen has been moved to point 17,
- in field 24, the applicant shall provide additional information on the intended purpose of stay or travel,
- field 27 also indicates the date of first entry into and exit from the Schengen area.
- in the new form, the applicant must sign in one place only.

New Consular Fees:
- Children under 6 years of age: free of charge;
- Children from the age of 6 to 12: 40 EUR
- Children from 12 years of age and older: 80 EUR.
The fees defined in visa facilitation agreements remain unchanged (35 EUR).